top of page
Vyhledat

Zpracování kalů SAP Mimoň spol. s r.o.

Aktualizováno: 24. 5. 2022

Předmětem podpory je navýšení kapacity pro zpracování kalů k materiálovému využití

na území Libereckého kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání

s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 320 t/rok.Celkové způsobilé výdaje: 5 882 000 Kč

Dotace EU: 4 999 700 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 882 300 Kč (15 %)


Datum zahájení realizace projektu: 4. 9. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 22. 4. 2020


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: SAP Mimoň spol. s r.o.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Comments


bottom of page