top of page
Vyhledat

Zpracování kalů Musil

Aktualizováno: 24. 5. 2022

Předmětem podpory je pořízení technologie pro zpracování kalů v Krhově

v Jihomoravském kraji. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání

s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 120 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 3 234 600 Kč

Dotace EU: 2 749 410 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 485 190 Kč (15 %)


Datum zahájení realizace projektu: 27. 5. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 27. 11. 2021


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Jan Musil


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Comments


bottom of page