top of page

Související služby

Vyřídíme za Vás všechna potřebná povolení k provozu kompostáren, sběrných dvorů a třídíren odpadů. Pomůžeme správně nastavit provozní evidenci a vyřešíme odeslání hlášení do ISPOP. U stávajících provozů zajistíme nastavení podmínek dle nového zákona o odpadech. 

01

Legalizace zařízení pro nakládání s odpady

Zařízení určená pro nakládání s odpady (např. sběrné dvory, mobilní zařízení ke sběru, kompostárny, třídičky a další zařízení k úpravě odpadů) potřebují k zahájení provozu různá povolení, tj. zejm. povolení vydané krajským úřadem, souhlasné závazné stanovisko KHS, příslušné rozhodnutí stavebního úřadu; v případě kompostáren je třeba i povolení z hlediska zákona o ochraně ovzduší a vodního zákona. Zařízení musí mít vypracován provozní řád a další dokumenty dle typu zařízení.

 

Sběrné dvory, třídící linky, mobilní zařízení a další zařízení určená pro nakládání s odpady

 • Provozní řád (dle zák. o odpadech)

 • Povolení provozu KÚ (dle zák. o odpadech)

 • Závazné stanovisko KHS

 • S výše uvedeným může souviset řízení na stavebním úřadě (např. změna v užívání stavby), k čemuž se váže další jednání s KHS (závazné stanovisko, hlukové posouzení) či ORP (koordinované stanovisko)

 

​Kompostárny

 • Provozní řád (dle zák. o odpadech)

 • Povolení provozu KÚ (dle zák. o odpadech) nebo souhlas s provozem ORP (v případě malých zařízení)

 • Závazné stanovisko KHS

 • Doklad o schválení a registraci KVS

 • Provozní řád (dle zák. o ochraně ovzduší)

 • Povolení provozu KÚ (dle zák. o ochraně ovzduší)

 • Odborný posudek

 • Havarijní plán

 • Rozhodnutí vodoprávního úřadu (ORP)

 • Stanovisko Povodí

 • Oznámení podlimitního záměru

 • S výše uvedeným může souviset řízení na stavebním úřadě (např. změna v užívání stavby, změna využití území), k čemuž se váže další jednání s KHS (závazné stanovisko, hlukové posouzení) či ORP (koordinované stanovisko)

02

Vedení provozní evidence

Zařízení musí vést provozní záznamy, tj. průběžnou evidenci přijímaných i produkovaných odpadů a provozní deník. Náležitosti vycházejí ze zákona o odpadech a prováděcí vyhlášky.

 

​Nabízíme

 • Poradenství ohledně vedení evidencí

 • Nastavení systému vedení evidencí

 • Vedení evidence

03

Ohlašování v ISPOP

Provozovatel zařízení musí plnit ohlašovací povinnosti skrze integrovaný systém ohlašovacích povinností (ISPOP). Jedná se o ohlášení týkající se provozu, jeho zahájení, přerušení, ukončení apod. Dále se každoročně k 28.2. podává hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence (roční hlášení o odpadech). Legislativa ochrany ovzduší zase vyžaduje k 31.3. odeslat souhrnnou provozní evidenci (SPE) stacionárního zdroje.

 

​Vyřizujeme

 • Příslušné formuláře (roční hlášení, ohlášení provozu, SPE) vyplníme a odešleme do ISPOP.

04

Provozní poradenství

Nastavení systému nakládání s odpady, např. návod na správný kompostovací proces, jak vést evidenci, rozborovat apod.

05

Koordinace správních řízení

S legalizací či samotnými dotačními projekty souvisejí různá správní řízení. Mimo běžně vyžadovaná řízení můžeme pomoci s řízeními s různými správními orgány, jako jsou KÚ, ORP, SÚ, KHS, KVS, AOPK, SZIF, SFŽP, MŽP, SPÚ apod.

Nejste na to sami

Rádi vám pomůžeme zorientovat se ve složitostech aktuální legislativy a vyjednáme pro vás všechna potřebná povolení tak, abyste hladce prošli každou kontrolou.

Kopie souboru IMG_5793.JPG
bottom of page