top of page
Vyhledat

Zpracování kalů Přerov

Aktualizováno: 24. 5. 2022

Předmětem podpory je vybudování nové kapacity pro zpracování kalů k materiálovému

využití na území Olomouckého kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění

nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 520 Urok.Celkové způsobilé výdaje: 13 670 477 Kč

Dotace EU: 3 417 619 Kč (25 %)

Příspěvek příjemce podpory: 1 O 252 858 Kč (75 %)


Datum zahájení realizace projektu: 17. 9. 2019

Datum plánovaného ukončení projektu: 2. 9. 2020


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Technické služby města Přerova, s.r.o.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Comments


bottom of page