top of page
Vyhledat

Zpracování kalů Pavel Pleiner

Aktualizováno: 24. 5. 2022

Předmětem podpory je vybudování zařízení pro zpracování kalů na území

Středočeského kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání

s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 242 t/rok.Celkové způsobilé výdaje: 5 834 870 Kč

Dotace EU: 4 959 639 Kč (85 %)


Příspěvek příjemce podpory: 875 230 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 3. 9. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 15. 1 O. 2020


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Pavel Pleiner


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Comments


bottom of page